vzw Wintertuin NL

vzw Wintertuin

oprichting en doel

Om de waardevolste delen van het Ursulineninstituut voor de toekomst te vrijwaren en voor een breder publiek toegankelijk te maken, beslist de congregatie van Onze-Lieve-Vrouw Waver om over te gaan tot de oprichting van een specifieke erfgoedvereniging. Op 15 december 1994 komt aldus de vzw Wintertuin Onze-Lieve-Vrouw-Waver met zes stichtende leden tot stand. Het maatschappelijk doel van de vzw wordt expliciet omschreven als identificatie, studie, beveiliging, onderhoud, conservatie, restauratie, valorisering, alsmede de integratie in het kader van de hedendaagse maatschappij (…) van het roerend en onroerend cultuurbezit, alsmede van de landschappen. Verder wordt in de statuten van deze nieuwe vereniging gestipuleerd dat de monumentale delen van het instituut voor het publiek toegankelijk gemaakt moeten worden in de mate van het mogelijke en op een wijze en onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met hun socio-culturele bestemming.

Bij notariële akte van 28 september 1995 verkrijgt de vzw Wintertuin erfpacht zowel over het voorgebouw - het spreekkamergebouw met een geschatte totale oppervlakte van circa 3640 m² - en de aansluitende binnentuin, als over de kloosterkerk - met inbegrip van de onderliggende cryptezaal en 'cenakel'.

 

restauratie

Ondertussen realiseerde deze erfgoedvereniging - met steun van de congregatie en de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden - reeds vier belangrijke en noodzakelijke restauratiedossiers. Verder is intensief nagedacht over een geschikte herbestemming van dit belangrijk roerend en onroerend erfgoedgeheel en werd ook onderzoek uitgevoerd naar heel wat aspecten.

 

archiefzorg

In maart 2007 voltooide het Kadoc een uitvoerige rapportage met globale inventarisering van het aanwezige erfgoed en met formulering van aanbevelingen inzake de toekomst van de erfgoedsite als geheel. Dit rapport, dat ook de resultaten van eerder onderzoek meenam, beschrijft het erfgoed als rijk, divers en uniek. Die uniciteit hangt samen met het feit dat het erfgoed in situ bewaard bleef, in de context waarin het meer dan 150 jaar functioneerde. Ze kunnen dan ook in hun samenhang worden bestudeerd. Dat laat toe vast te stellen hoe het katholieke pensionaatsmeisje en een onderwijscongregatie leefden en werkten. Ook de combinatie katholicisme-Kerk-congregatie tegenover de verrassende aanwezigheid van art nouveau draagt sterk bij tot het unieke karakter van dit waardevol erfgoedgeheel.

 

ondersteuning door Kempens Landschap

Op vraag van de zusters Ursulinenen zet ook vzw Kempens Landschap zich sinds 2011 in voor het Ursulineninstituut. Zo werd op advies van Kempens Landschap in 2015 een Stichting van Openbaar Nut opgericht, om het patrimonium en de eenheid van het complex beter voor de toekomst te vrijwaren. De oprichting van deze Stichting was het startschot om alle functies en gebruiksrechten op het domein verder onder de loep te nemen. Vanuit deze oefening werd onder meer besloten om de vzw Wintertuin te ontlasten van het professioneel patrimoniumbeheer door de erfpacht aan Kempens Landschap over te dragen.

 

Vandaag focust vzw Wintertuin zich, met ondersteuning van diverse overheden en instellingen, op de uitbouw van een gestructureerde erfgoedwerking en de cultuurtoeristische ontsluiting van het domein.